Giám sát thi công

Tư vấn giám sát về tổng quan sẽ bao gồm những hoạt động sau:

  • Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng và tiến độ hay chưa.
  • Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng những điều khoản trên hợp đồng.
  • Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng.
  • Đề xuất với Chủ đầu tư xây dựng công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi.