Tư vấn đấu thầu

Phạm vi cung cấp dịch vụ:

1Tư vấn khách hàng lựa chọn nhà thầu:

– Tư vấn xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà thầu

– Sơ tuyển lựa chọn nhà thầu

– Lập Hồ sơ mời thầu

– Thông báo mời thầu

– Tiến hành đánh giá Hồ sơ dự thầu:

   + Đánh giá sơ bộ

   + Đánh giá chi tiết

2. Tư vấn khách hàng tham gia đấu thầu:

– Xây dựng hồ sơ đấu thầu

– Nghiên cứu điều khoản tham chiếu

– Viết bình luận

– Lập đề xuất kỹ thuật

– Lập đề xuất tài chính

– Nộp hồ sơ thầu …v..v…v…

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC
WATER TREATMENTSYSTEM

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC
WATER TREATMENTSYSTEM

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC
WATER TREATMENTSYSTEM

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC
WATER TREATMENTSYSTEM