Đấu thầu

Phạm vi cung cấp dịch vụ:

1Tư vấn khách hàng lựa chọn nhà thầu:

– Tư vấn xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà thầu

– Sơ tuyển lựa chọn nhà thầu

– Lập Hồ sơ mời thầu

– Thông báo mời thầu

– Tiến hành đánh giá Hồ sơ dự thầu:

+ Đánh giá sơ bộ

+ Đánh giá chi tiết

2. Tư vấn khách hàng tham gia đấu thầu:

– Xây dựng hồ sơ đấu thầu

– Nghiên cứu điều khoản tham chiếu

– Viết bình luận

– Lập đề xuất kỹ thuật

– Lập đề xuất tài chính

– Nộp hồ sơ thầu …v..v…v…