CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHAGROUP > Sản phẩm > Vật tư phụ kiện công nghiệp

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Bích khối

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Chữ thập 90 – Cross 90

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Co 45 – Elbow 45

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Co 45 ren trong

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Co 90 – Elbow 90

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Co 90 ren trong

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Co dài 90 – Long bend 90

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Co giảm

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Co giảm ren ngoài

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Co giảm ren ngoài ren trong

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Co nối bích rãnh

Vật tư phụ kiện công nghiệp

Co nối bích trơn