TƯ VẤN ĐẤU THẦU

Phạm vi cung cấp dịch vụ:

1Tư vấn khách hàng lựa chọn nhà thầu:

- Tư vấn xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà thầu

- Sơ tuyển lựa chọn nhà thầu

- Lập Hồ sơ mời thầu

- Thông báo mời thầu

- Tiến hành đánh giá Hồ sơ dự thầu:

   + Đánh giá sơ bộ

   + Đánh giá chi tiết

2. Tư vấn khách hàng tham gia đấu thầu:

- Xây dựng hồ sơ đấu thầu

- Nghiên cứu điều khoản tham chiếu

- Viết bình luận

- Lập đề xuất kỹ thuật

- Lập đề xuất tài chính

- Nộp hồ sơ thầu …v..v...v…